pattern
Kortechs logo

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Sovainterier s.r.o., se sídlem Křižíkova 53/52a, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 099 96 842, DIČ: CZ09996842,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městskéhosoudu v Praze pod spisovou značnou C 345182 (dále jen „Společnost“)


1. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

 1. Společnost je právnickou osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti a jejímž předmětem podnikání je výroba a prodej níže specifikovaného Zboží.
 2. Zákazníkem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o koupi Zboží vyráběného Společnostína zakázku a uzavře se Společností smlouvu postupem dle článku 3 těchto obchodních podmínek.
 3. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, nejedná-li se o podnikatele, jak je definován v odstavci 4 tohoto článku obchodních podmínek.
 4. Podnikatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem a při uzavření smlouvy je zokolností zřejmé, že se koupě týká její podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatněvykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobemse záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba,která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatnémvýkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 5. Smlouvou se rozumí smlouva o dílo uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, jejímž předmětem je závazek Společnosti zhotovit pro Zákazníka objednané Zboží a závazek Zákazníka zaplatit za Zboží dohodnutou cenu.
 6. Zbožím se rozumí jakýkoliv výrobek, který je Společností vyroben na zakázku pro konkrétního Zákazníka,nebo které bylo upraveno Zákazníkovi na míru.
 7. Zakázkovou výrobou se rozumí individualizovaná výroba na základě návrhu vypracovaného Společnostínebo třetí osobou, pokud tento návrh Zákazník odsouhlasil uzavřením Smlouvy.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku je úprava vzájemných práv a povinností mezi Společností a Zákazníkem vzniklých na základě smlouvy o dílo uzavírané mezi Společností a Zákazníkem za účelem zhotovení Zboží formou Zakázkové výroby.
 2. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Společnosti a Zákazníka. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě, přičemž odchylnáustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP.
 3. V případě spotřebitele se řídí vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992Sb., O ochraněspotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).
 4. V případě podnikatele se řídí vztahy neupravené VOP OZ, přičemž v souladu s § 2158 odst. 1 OZ platí, že seustanovení § 2158 až § 2174 OZ nepoužijí.
 5. Uzavřením Smlouvy Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám a že s nimisouhlasí.
 6. Znění VOP může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění VOP.

3. SMLOUVA

 1. Postup při uzavření Smlouvy pro Zakázkovou výrobu se řídí následujícími pravidly:
  • Zákazník kontaktuje Společnost prostřednictvím webového formuláře, nebo jiného komunikačního prostředku (například telefonicky, nebo e-mailem) a sdělí Společnosti, o jaký typ Zakázkové výroby má zájem.
  • Společnost navrhne Zboží, nebo k návrhu využije podklady a specifikace poskytnuté Zákazníkem.
  • Společnost vystaví Zákazníkovi návrh objednávky, který bude obsahovat minimálně:
   1. popis nabízeného Zboží;
   2. cenu Zboží včetně DPH;
   3. výši požadované zálohy;
   4. orientační dobu dodání Zboží;
   5. způsob dodání Zboží.
 2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že překročení orientační doby dodání Zboží o méně než 45 dnů senepovažuje za podstatné porušení Smlouvy.
 3. Smlouva se považuje za uzavřenou v rozsahu specifikacích uvedených v návrhu objednávky okamžikemjejího podepsání ze strany kupujícího, nebo písemným souhlasem s obsahem objednávky (postačí e-mailem),nebo zaplacením určené zálohy.
 4. Před zaplacením zálohy je Zákazník oprávněn požadovat změny objednávky. Pokud tyto změny ovšem vyžadují od Společnosti dodatečné úkony (například nové zaměření, nové zpracování výkresu nebo návrhuatd.), může být změna Společností zpoplatněna. O takové skutečnosti je Společnost povinna informovatZákazníka ještě před provedením těchto změn.
 5. Zákazník bere na vědomí, že po zaplacení zálohy již započala výroba Zboží, a tedy již nemá Zákazníknárok požadovat změny objednávky. Případné změny je možné provádět jen po předchozí dohodě seSpolečností a s možným dopadem na cenu Zboží.
 6. Potvrzením objednávky Zákazník prohlašuje, že je plně svéprávný a způsobilý Smlouvu se Společností uzavřít.
 7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (zejména e-mailu) při uzavírání Smlouvy(zejména v souvislosti s potvrzením objednávky). Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačníchprostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonníhovory atd.) si Zákazník hradí sám.
 8. U složitějších případů zakázkové výroby může být na základě dohody Společnosti a Zákazníka zvolen odlišný postup, pokud je takový postup vhodnější pro daný typ zakázkové výroby.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Plnění Smlouvy je ukončeno předáním/doručením Zboží v souladu se Zákazníkem zvolenou formou dodání.
 2. Zboží se považuje za dodané: a. provedením montáže na místě určeném Zákazníkem; b. osobním převzetím v provozovně Společnosti.
 3. Při předání Zboží je sepsán mezi účastníky předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat minimálně: a. specifikaci dodávaného Zboží; b. zaznamenání případných vad a nedodělků včetně data jejich odstranění; c. prohlášení Zákazníka, že Zboží přebírá; d. podpis Zákazníka (zástupce Zákazníka) a zástupce Společnosti; e. tam, kde je to třeba, také Pokyny pro užívání a údržbu Zboží.
 4. Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo ke Zboží na něj přejde až okamžikem zaplacení celé ceny Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází ze Společnosti na Zákazníka okamžikem podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce.
 5. Pokud Zákazník v případech, kdy zvolil jako způsob dodání Zboží osobní odběr, nepřevezme Zboží do 10kalendářních dní ode dne odeslání výzvy k odběru a neučiní-li tak ani v dodatečné přiměřené lhůtě určenéSpolečností, je Společnost oprávněna účtovat mu veškeré náklady vzniklé na skladování tohoto Zboží ve výši 150 Kč/ks za den, a to od prvního dne po uplynutí náhradní lhůty. Zbožím se pro účely tohoto odstavce rozumí každá jednotlivá část/položka Smlouvy.
 6. Pokud Zboží nebude odebráno Zákazníkem v dodatečné přiměřené lhůtě k převzetí, která nesmí být kratší než pět dnů, je Společnost oprávněna Zboží použít k dalšímu prodeji a celou kupní cenu použít na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem Zboží.

5. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Uzavřením Smlouvy vzniká Zákazníkovi povinnost uhradit cenu objednaného Zboží. ​
 2. Ceny Zboží jsou stanovovány individuálně na základě požadavků Zákazníka. Zákazník bude s celkovou cenou včetně DPH seznámen vždy nejpozději v objednávce, kterou zpracovává Společnost. V objednávce bude uveden přesný popis Zboží, které je součástí navržené ceny. Pokud to v objednávce není výslovně stanoveno, má se za to, že doprava a montáž Zboží je zahrnuta v ceně uvedené na objednávce.
 3. Zákazník je povinen uhradit zálohu ve výši stanovené v objednávce a Společnost za tímto účelem vystavízálohovou fakturu. Zákazník bere na vědomí, že výroba Zboží započne až v okamžiku složení celé zálohy na bankovní účet Společnosti. Konečnou fakturu (na doplatek) vystaví Společnost ihned po předání Zboží na základě předávacího protokolu.
 4. Vznikne-li Společnosti povinnost vrátit Zákazníkovi kupní cenu, případně jiné peněžité plnění poskytnutéZákazníkem Společnosti v souvislosti se Smlouvou, je Společnost oprávněna započíst si proti tomuto dluhusvé pohledávky za Zákazníkem, které jí vznikly vůči Zákazníkovi na základě Smlouvy, jíž se týká vracenépeněžité plnění.
 5. Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že v souladu s § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidanéhodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), souhlasí se zasíláním daňových dokladůvystavených Společností v elektronické podobě na svou e-mailovou adresu, kterou Společnosti uvedl.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 písm. d) OZ nelze odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, a tedy od žádnéSmlouvy, která se řídí těmito VOP, nelze odstoupit bez udání důvodu.
 2. Od Smlouvy lze odstoupit jen z důvodů uvedených v § 2002 OZ.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Společnost odpovídá v souladu s § 2161 OZ Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Společnost odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal, a. má Zboží vlastnosti, které si Zákazník a Společnost ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Společnost popsala nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti e. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v předchozím odstavci, může Zákazník požadovat: a. dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; b. výměnu takové části, pokud se vada týká pouze části Zboží; c. odstoupení od smlouvy, není-li možné postupovat dle bodu a) nebo b) tohotoodstavce; d. bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu;
 3. Nevyužije-li Zákazník žádného ze svých práv dle předchozího odstavce, může požadovat přiměřenou slevuz ceny Zboží. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží Zákazníkem, má se za to, že věc byla vadná jižpři převzetí.
 5. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady Zboží, které byly způsobeny dopravou Zbožíprováděnou Zákazníkem nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými Zákazníkem. Vadou dále neníjakákoliv vada, která vznikla v důsledku manipulace, užívání nebo údržby Zboží v rozporu s pokyny proužívání a údržbu Zboží, který Zákazník obdržel při předání Zboží.
 6. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodnýmužíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením, nebo na vady, na které byl Zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.
 7. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá Společnost za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Tato vada je v popisu Zboží vždy výslovně uvedena a Zákazník je s ní seznámen před zakoupením Zboží.
 8. Vadou Zboží také není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného Zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů v rámci tolerance stanovené v objednávce.
 9. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží, a to buď odesláním reklamačního formuláře na internetových stránkách Společnosti, nebo e-mailem zaslaným na adresu info@sovainterier.cz.
 10. Společnost rozhodne o reklamaci Zákazníka bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě.
 11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz, dále pak platforma ODR, kde spotřebitel vyplní elektronický formulář na internetové adrese http://ec.europa.eu/odr.
 12. Ustanovení tohoto článku 7 obchodních podmínek platí v plném rozsahu pro spotřebitele. Pro podnikatele platí ustanovení toto článku 7 VOP přiměřeně, přičemž jsou stanoveny následující odchylné podmínky: a. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době šesti měsíců od převzetí Zboží. b. Výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatnéporušení smlouvy nikoliv za porušení po statné. c. Při nepodstatném porušení smlouvy má Zákazník právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby Společnosti. d. Při podstatném porušení smlouvy má Zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od Smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.
 2. Veškerá ujednání mezi Společností a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem Českérepubliky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826odst. 1 písm. e) OZ.
 4. Všechna práva k webovým stránkám nebo dalším materiálům Společnosti, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků,náleží Společnosti. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo další materiály Společnosti nebo jejich část bez souhlasu Společnosti.
 5. Zákazník není oprávněn bez souhlasu Společnosti postoupit svou pohledávku vůči Společnosti vyplývajícíze Smlouvy na třetí osobu.
 6. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnosti ostatních částí VOP nebo Smlouvy.
 7. Změny VOP jsou vyhrazeny. Změněné VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetovýchstránkách Společnosti.
 8. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

Máte nějaké dotazy či zájem o cenovou nabídku k projektu?

info@ddcy.cz